Eise klenge Betrieb läit am Zentrum vu Branebuerg. Duerch d‘ Laach matzen am Duerf si mir no bäi eise Clienten an als Betrib siichtbar.
Mir betreien iwwert 250 Beievëlker verdeelt op 25 Platzen, déi meescht dovun am Naturpark Our. Zesumme mat de 400 Vëlker ob eiser Zuuchtstatioun ginn dat am Summer iwwert 15 Millioune Beien.
All d‘ Produkter gi bei eis zu Branebuerg verschafft an direkt un de Client verkaaft. Sou séchere mir d‘ Qualitéit an halen den Ökologischen Foussofdrock sou kleng wei méigelich.
Puer wichtig Punkten an deem Zesummenhang:

Glieser déi der bäi eis kaaft kennt der propper an ouni Etikett zréck bréngen, mir benotzen se gären weider.

Fir eis eegen Etiketten benotzen mir keen Héichglanzpabeier an natierliche Pesch deen der ganz liicht vun de Glieser kritt. (Leider hu mer ob Etiketten déi mer net selwer drucken keen Afloss)